รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562

ชื่อผลงาน             รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและอบายมุขแก่นักเรียน

                                 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 – 2562

ผู้รายงาน               นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ปีที่ประเมิน             2561-2562

 

บทสรุป

https://drive.google.com/file/d/1GHrDJcDgFrYJlB55sSSn3DqLJRpR-2Eo/view?usp=sharing

    ติดต่อเรา