ร.ร.วิเชียรมาตุรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร คณะครู และคุณสุนทร เชาว์กิจค้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับนายวิรยุทธ ชัยดินี ประธานกรรมการและกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ของนางสาวชัญญานุช ขุนนุ้ย ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th