วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการ ดูแลการจัดสอบ และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง
กระบี่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการ
ดูแลการจัดสอบ และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ติดต่อเรา