สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมและรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน  (Quick Win) การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ  Video Conference ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน  ทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2564  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  

ติดต่อเรา