สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562