เตรียมความพร้อมสอบเสริมธรรมศึกษา โดยพระปลัดสิรภพ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดกุฎยารามและคณะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอนเสริมธรรมศึกษา วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย โดยพระปลัดสิรภพ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดกุฎยารามและคณะ ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของหลักธรรมที่ตนนับถือส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน ขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาและดำเนินการสอบธรรมศึกษาในวันที่ 5 มีนาคม 2564