โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี 2564 (สหวิทยาเขตศรีตรัง)

วันที่ 4 มีนาคม 2564  สหวิทยาเขตศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในสหวิทยาเขตศรีตรัง เข้าร่วม จำนวน 100 คน  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สหวิทยาเขตศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564  โดยมีนายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานสหวิทยาเขตศรีตรัง กล่าวรายงานต่อประธาน  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาครูไทยวิถีใหม่ VUCA World Teachers  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ (กิตติคุณ)  ดร.อรุณ จุติผล  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง