โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่สุจริต” (กิจกรรมที่ 1)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่สุจริต” กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดและความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการอนุรักษ์ทะเล ระบบนิเทศป่าชายเลน และวิสาหกิจชุมชน โดยก่อนเริ่มกิจกรรมบุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และร่วมกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าบาติก และรับฟังบรรยายความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา