โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่สุจริต” กิจกรรมที่ 2

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่สุจริต” กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ และกิจกรรมเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมฯ บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  และร่วมกิจกรรม ณ แหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ และวัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา