โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียน ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
ค่าสมัครเรียน หรือค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์์

  • 5-b86caa0f
    5-b86caa0f6-23ff5089
    6-23ff5089
ติดต่อเรา