โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รับการนิเทศ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยนางพรพนา สมัยรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ และคณะครู รับการนิเทศ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นำโดย นายสมมาตร์ สุวรรณทวี นายสาคร เย่าเฉื้อง นางจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง และคณะวิทยากร

  • กิจกรรมโรงเรียน 20 (1)-0652eaa0
    กิจกรรมโรงเรียน 20 (1)-0652eaa0
ติดต่อเรา