โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ในประเภทรายการอัจฉริยภาพ A – MATH SUDOKU และคิดเลขเร็ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ในประเภทรายการอัจฉริยภาพ A – MATH SUDOKU และคิดเลขเร็ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมทักษะ ความสามารถ เจตคติ และการต่อยอดเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษาทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

    ติดต่อเรา