โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 2564

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 2564 ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับภาคใต้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้พัฒนาโครงงาน: นางสาวพรพิมล แสงแวว และ นางสาวพิมพิศา ทองเส็ม
ครูที่ปรึกษา: นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ และ นางอรพิน หนูนุ่ม

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้พัฒนาโครงงาน: นายภูวฤทธิ์ เส็นฤทธิ์ และ นางสาววารีวรรณ เอี้ยวเหล็ก
ครูที่ปรึกษา: นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ และ นางสาวจิราพร ศิริรัตน์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแสดงทางวิทยาศาตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นักเรียน: เด็กหญิงกฤติมา นาคผล เด็กหญิงธนสร ตะบูนพงศ์ และ เด็กหญิงชัญญา สุจริตธุระการ
ครูที่ปรึกษา: นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ และ นางสาวจิราพร ศิริรัตน์

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา