โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ พระอิทธิยาวัชย์ โชติปญฺโญ วัดนิคมประทีป เป็นประธานสงฆ์แม่กองธรรมสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th