โรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสร้างสุขภาพ (ThaiHealth Inno Award ครั้งที่ 3) รอบตัดสินระดับประเทศ

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยครูพรลดา แก้วพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Thaihealth Inno Awards ครั้งที่ 3) รอบตัดสิน ระดับประเทศ 10 ทีมสุดท้ายจาก 381 ทีมทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นกำลังใจให้ 3 นวัตกรคนเก่ง ได้แก่ นายปัญวัฒ นวลนาค นายกฤตเมธ ศรีแก้ว และนางสาวพิชญาภัทร แก้วสม ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th