โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังขอแสดงความยินดีกับผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (YSC 2022)ชื่อโครงงาน การประดิษฐ์ แผ่นฟิลม์รับประทานได้จากฟิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติก ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท

ชื่อโครงงาน การประดิษฐ์ แผ่นฟิลม์รับประทานได้จากฟิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติก

ประเภททีม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทีมพัฒนา           นายณัฐภัค จักรีลา

                             นางสาวภัทร วิธานติรวัฒน์

                             นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา นางกฤติกา บริรักษ์นรากุล

                              นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรติพิมล

    ติดต่อเรา