ในวันที่ 1 เมษายน นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือและร่วมแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 0 ,ร, มส ,มผ

ในวันที่ 1 เมษายน นายจีรวัสส์ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือและร่วมแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน 0 ,ร, มส ,มผ ในเวลา 08.30น. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ลดปริมาณจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน ติด ๐ ร และ มส ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

    ติดต่อเรา