ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีการมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกจากทางโรงเรียน โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี

    ติดต่อเรา