ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาของศาสนาอิสลามทุกแห่ง ในเขตอำเภอปะเหลียน

ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยอำเภอปะเหลียน กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาของศาสนาอิสลามทุกแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแลจังหวัดในด้านการศึกษา โดยมี นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ กล่าวรายงาน และมี นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา