ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ดำเนินการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักวิชาการทางพระพุทธศาสนา และสามารถใช้หลักพุทธธรรมนำชีวิตได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร

ติดต่อเรา