ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบโดยทั่วกัน