แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จังหวัดตรัง แจ้งว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีการเปลี่ยนชื่อส่วนงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จากเดิม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ”

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา