เผยเเพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ

จังหวัดตรัง แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัยในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ติดต่อเรา