ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลาการอบรมประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning)