โครงการประชุมพัฒนาครูสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ (สหวิทยาเขตวชิรมิตร)

วันที่ 6 มีนาคม 2564  สหวิทยาเขตวชิรมิตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   จัดโครงการประชุมพัฒนาครูสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้ถูกต้อง และมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียน  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสหวิทยาเขตวชิรมิตร  เข้าร่วม จำนวน 129 คน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 ชั้น 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมพัฒนาครูสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สหวิทยาเขตวชิริตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2564  โดยมีนางยุพา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ประธานสหวิทยาเขตวชิรมิตร  กล่าวรายงานต่อประธาน

พร้อมนี้ นางจรรยา พรหมทอง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นายภาณุวัฒน์ สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ต่างๆ  และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนวิเชียรมาตุ