ขอเชิญชวนร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลออนไลน์ ของ สพร. เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ของ TDGA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ติดต่อเรา