การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการเตรียมสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 โดยได้ดำเนินการดังนี้

          1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร โดยมี นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ คณะทำงาน และคณะวิทยากร ได้แก่ นายสาคร  เย่าเฉื้อง  ข้าราชการบำนาญ  นางจรวยพรรณ  เย่าเฉื้อง  ข้าราชการบำนาญ และนางหัทยา  เข็มเพ็ชร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          2. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี เป็นประธานการประชุมฯ และ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ คณะทำงาน วิทยากร และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา