ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำลังดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดประกวดสื่อนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐”

ขอเชิญชวนสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑๒๖ รางวัล

 

 

ติดต่อเรา