มหกรรมวิชาการ “เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนในยุค COVID-19” ประจำปี 2564

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนในยุค COVID-19” ประจำปี 2564 โดยใช้สื่อออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมี นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้ดำเนินการจัดมหกรรมวิชาการ “เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผันเปลี่ยนในยุค COVID-19” ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูสามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อยอดสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงปรับเปลี่ยนการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการประชุมอบรมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยได้จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 7 กันยายน 2564  แบ่งเป็น 9 หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตร  ห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนมีความสุข  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. หลักสูตร  เทคนิคการรับมือความเครียดในยุคโควิด 19  โดย นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

3. หลักสูตร  เตรียมความพร้อมอย่างไรกับการประเมินนานาชาติ (PISA)  โดย ดร.นัฎฐา  เพชรธนู        ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

4. หลักสูตร  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่และสมรรถนะผู้เรียนในยุค COVID  โดย ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และ ดร.นัฎฐา  เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

5. หลักสูตร  สอนเต็มที่ สอนให้ตระหนัก ไม่ตระหนกในยุคโควิด โดย  โค้ชทิพวรรณ  พรประเสริฐนุกูล และคณะ สถาบันเคอเรจทูโค้ช

6. หลักสูตร  เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรให้ปัง!!  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มัฮดี  แวดราแม คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

7. หลักสูตร  เทคนิคการวัดประเมินผู้เรียนออนไลน์ในยุคโควิด  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มัฮดี แวดราแม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

8. หลักสูตร  พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพ  โดย  ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) สพฐ. คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

9. หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง  เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  โดย  บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ติดต่อเรา