การติดตาม ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นายยงยุทธ  ปูขาว ประธานสหวิทยาเขตศรีตรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบสิ่งก่อสร้างของอาคารสถานที่และความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคาร การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมของปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดตั้ง  จัดสรรงบประมาณ งบลงทุนและงบดำเนินงาน ในปีต่อไป ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง