ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส

มูลนิธิพระดาบส  เปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ ๔๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน  ๒๕๐ คน เป็นชาย ๒๐๐ คน และหญิง ๕๐ คน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑ ปี  หากผู้ใดสนใจสามารถกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งสำนักงานโรงเรียนพระดาบส  ภายในวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔