ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ  จึงประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา