การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 :นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Google Meet  

ติดต่อเรา