การนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาจัดการศึกษาฯ สหวิทยาเขตปลันดา

วันที่ 18 – 21 มกราคม 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้มอบหมายให้ นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายภิญโญ  จินตนปัญญา  ประธานสหวิทยาเขตปลันดา  นางรัตนี  ลิ่มพานิช เลขานุการสหวิทยาเขตปลันดา  นายวิเชียร  เดิมหลิ่ม และนางสาวจิตรา   ศรีเกตุ  ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตปลันดา และผู้บริหารในสหวิทยาเขตปลันดาทุกคน ร่วมสังเกตการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  โรงเรียนคันธพิทยาคาร  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2