ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะ (PMQA 4.0)”

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะ (PMQA 4.0)” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564

 

ติดต่อเรา