ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ

 

ติดต่อเรา