อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย สำหรับครูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประเมิน Programmed for International Student Assessment (PISA) ของกลุ่มประเทศ OBCD สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ขอบคุณภาพ : นางแสงดาว เพ็ชร์พราว (รอง ผอ.รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี (ศึกษานิเทศก์ สพม.ตรัง กระบี่)

ติดต่อเรา