ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย”

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค์กรความรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก : แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย”

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 

ติดต่อเรา