สพฐ. โพล (OBEC Poll) เรื่อง ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการปรับปรุงร่างแผนพัฒนารับทราบข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถาม เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ ต่อไป