การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 : นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปลัดอำเภอเมืองตรัง ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เทศกิจและตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอเมืองตรัง ได้ร่วมตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และโรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง  ทั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และสามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้อย่างเรียบร้อย

ติดต่อเรา