ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมข้อมูลช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามความคิดเห็น

สพฐ. ได้ร่วมกับกรมศิลปากร ดำเนินการตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เรื่อง “ความสำเร็จในการพัฒนาและรักษามาตรฐานของแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม” 

เชิญชวนผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้เข้าไปใช้บริการรวมทั้งตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าชม/เข้าใช้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับสำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อออนไลน์ข้อมูลฯ ต่อไป 

 

ติดต่อเรา