การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมรับชมการถ่ายทอดสดและร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร โดยผ่านเว็บไซต์ http://sym16.onec.go.th 

 

ติดต่อเรา