การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมิน และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ : การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นเจ้าภาพกับภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๙ : การวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา