แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ของหน่วยงาน จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อราชการต่อไป