โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่จังหวัดตรัง ได้เชิญผู้บริหารภาครัฐ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาหน่วยงาน เพื่อสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ จำนวน 3 หลักสูตร

จังหวัดตรังจึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว จากเดิมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 30 กรกฎาคม 2564 เป็นระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 2564