ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เรื่อง การปรับพฤตกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564