ประชาสัมพันธ์ประกาศพร้อมคำชี้แจง เรื่อง การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลฯ

กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศพร้อมคำชี้แจง เรื่อง การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564