การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC online 2021

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND จัดการแข่งขันแบบออนไลน์เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน IYRC THAILAND ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

ติดต่อเรา