การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

จังหวัดตรัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นได้จาก QR Code

ติดต่อเรา