ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 -2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโจทย์ท้าทายของประเทศในทุกมิติและเตรียมการสู่อนาคต

สามารถดาวน์โหลดแผนด้านวิทยาศาสตร์ฯ ได้ที่ https://www.tsri.or.th/th/page/นโยบายและยุทธศาสตร์-อววน-2563-2565

ติดต่อเรา